اخبار
1398/7/13 شنبه
برگزاری نشست شورای مدیران معاونت آموزشی
نشست شورای مدیران معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی آبادان برگزار شد.

.

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی، تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی آبادان، این نشست با حضور دکتر سارا مبارک؛ معاون آموزشی، تحقیقات و فناوری، دکتر ساسان قربانی؛ مدیر آموزشی، دکتر فرشید قنبری؛ مدیر پژوهشی و دکتر عصمت رادمنش؛ معاون آموزشی دانشکده پزشکی، مهندس جلوای؛ سرپرست اداره EDC و مرضیه شیرمحمدی؛ سرپرست امور عمومی دانشکده علوم پزشکی آبادان روز شنبه 13 مهر در این معاونت برگزار شد.
در این نشست پیرامون مسائل مدیریتی معاونت آموزشی و هماهنگی حوزه‌های مختلف مرتبط بحث و بررسی شد و تصمیمات لازم در این زمینه اخذ شد.

بیشتر