اخبار
1398/7/15 دوشنبه
جلسه نیازسنجی دانشکده علوم پزشکی برگزار شد
با حضور رییس دانشکده، جلسه نیازسنجی هیات علمی دانشکده علوم پزشکی برگزار شد.

.

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی، تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی آبادان، جلسه نیازسنجی هیات علمی گروه‌های آموزشی بود با حضور دکتر شکراله سلمان‌زاده؛ رییس، دکتر سارا مبارک؛ معاون آموزشی و مدیران گروه‌های آموزشی این دانشکده روز دوشنبه 15 مهرماه برگزار شد.
در این جلسه نیاز گروه ها و درخواست های متقاضیان بررسی و در مورد مسائل مطروحه تصمیم‌گیری شد.
عكس هاي مرتبط :

بیشتر