پنجشنبه 29 مهر 1400  

تماس با ما

تماس با ما - معاونت آموزشی.آبادان - فلکه فرودگاه - جنب فرودگاه بین المللی آیت الله جمی - معاونت آموزشی ، پژوهشی و دانشجویی
کدپستی : 6313833177 - صندوق پستی : 517

تلفن تماس :

53265361-061
53265362-061
53265364-061
53265357-061


تلفن تماس با واحد حراست :  06153265358 داخلی 1078

تلفن تماس با خوابگاه الزهرا : 06153261209 

واحد تلفن واحد تلفن
مدیر امور هیات علمی 1048 مرکز تلفن 1001
آموزش 1100 امور اداری 1096
امور دانش آموختگان 1025 مسئول امور آزمایشگاه ها 1070
مسئول حراست 1078 واحد انفورماتیک 1035
مرکز مهارتهای بالینی 1058 امور مالی 1017
آزمایشگاه شیمی و بیوشیمی 1037 کارپرداز 1123