پنجشنبه 29 مهر 1400  

معرفی

معاونت.
دکتر سارا مبارک

متخصص بیماری‌های عفونی


....................................................................................................................................

نشانی معاونت:
آبادان - فلکه فرودگاه - جنب فرودگاه بین المللی آیت الله جمی - معاونت آموزشی، تحقیقات و فناوری
کدپستی : 6313833177 - صندوق پستی : 517تلفن تماس :

061-53265361
061-53265362
061-53265364
061-53265357