1394/8/11 دوشنبه

دانشگاه های علوم پزشکی ایران


نام دانشگاه

آدرس سایت

دانشکده علوم پزشکی آبادان

http://abadanums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی اراک

http://www.arakmu.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 

http://www.arums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 

http://www.umsu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

http://www.mui.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

http://www.ajums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی ایران

http://www.iums.ac.ir/

دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر

http://www.zaums.ac.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=16080

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

http://www.medilam.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی بابل 

http://www.mubabol.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی بجنورد

http://www.nkums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی بم

http://www.mubam.ac.ir/

دانشکده علوم پزشکی بهبهان

http://hn-bhn.ajums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

http://www.bpums.com/

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

http://www.bums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی تبریز 

http://www.tbzmed.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 

http://www.thums.ac.ir/modules/showframework.aspx

دانشگاه علوم پزشکی تهران 

http://www.tums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

http://www.jmu.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی جهرم 

http://www.jums.ac.ir/

دانشکده علوم پزشکی خلخال 

http://www.arums.ac.ir/fa/khalkhal/

دانشکده علوم پزشکی خمین 

http://portal.arakmu.ac.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=177f5eb0-d8b4-49a5-a692-72296fa9cfc6

دانشگاه علوم پزشکی دزفول 

http://www.dums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 

http://www.rums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی زابل 

http://www.zbmu.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

http://www.zdmu.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

http://www.zums.ac.ir/

دانشکده علوم پزشکی ساوه

http://portal.arakmu.ac.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=449607ff-2069-448e-8edd-2cb2a8fe2ca3

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

http://www.medsab.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی سمنان 

http://www.sem-ums.ac.ir

دانشکده علوم پزشکی سیرجان 

http://ssm.kmu.ac.ir/Default5.aspx?Id=6247

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

http://www.shmu.ac.ir/

دانشکده علوم پزشکی شوشتر

http://dop.ajums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

http://www.skums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

http://www.sbmu.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

http://www.sums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی فسا

http://www.Fums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی قزوین 

http://www.qums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی قم 

http://www.muq.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

http://www.kaums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی کرج (البرز)

http://www.abzums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

http://www.muk.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی کرمان 

http://www.kmu.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 

http://www.kums.ac.ir/

دانشکده علوم پزشکی گراش

http://gerash.sums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

http://www.goums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی گناباد

http://www.gmu.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

http://www.gums.ac.ir/

دانشکده علوم پزشکی لارستان

http://larnurse.sums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی لرستان

http://www.lums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

http://www.mazums.ac.ir/

دانشکده علوم پزشکی مراغه

http://maraghehphc.tbzmed.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

http://www.mums.ac.ir/

دانشکده علوم پزشکی نیشابور

http://www.mums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

http://www.hums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی همدان

http://www.umsha.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

http://www.yums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی یزد

http://www.ssu.ac.ir/

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

http://www.uswr.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران

http://www.iautmu.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی ارتش

http://www.armyums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...

http://www.bmsu.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی شاهد 

http://www.shahed.ac.ir/

 

 

تعداد بازديد اين صفحه: 4222
تعداد بازديد کنندگان سايت: 66727309 تعداد بازديد زيرپورتال: 818421 اين زيرپورتال امروز: 534 سایت در امروز: 120802 اين صفحه امروز: 1