اطلاعیه ها
افیلیشن های استاندارد دانشگاه علوم پزشکی آبادان
مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی آبادان برگزار می کند
کارگاه آموزش تکنیک مولکولی PCR(Real Time PCR)
سومین فراخوان پذیرش ایدها و طرح های فناورانه حوزه مالکیت فکری