اسلایدر
.

فراخوان دریافت مقالات مجله علمی Health & Medical Research Journal

1400/6/21 یکشنبه

مجله علمی Health & Medical Research Journal مقالات علمی پژوهشگران را پذیرش میکند.

با توجه به اخذ موافقت اصولی مجله علمی Health and Medical Research Journal دانشگاه علوم علوم پزشکی آبادان در حوزه معاونت تحقیقات و فناوری این دانشگاه که زبان انگلیسی است در حیطه های موضوعی زیر اقدام به پذیرش مقاله می نماید.

•    Clinical Research
•    Nursing and midwifery
•    Biochemistry, Cellular and molecular
•    Epidemiology and Biostatistics
•    Health education and promotion
•    Health Information Management
•    Medical education
•    Medical library and information science
•    Microbiology and immunology
•    Nanotechnology
•    Nutrition and diet therapy
•    occupational and environmental health
•    Pharmacy
•    Physiology
•    Other
این مجله آمادگی خود را جهت چاپ مقالات حاصل از طرح های پژوهشی و مقالات مستخرج از پایان نامه های مقاطع مختلف آموزشی، در چارچوب تعریف شده اعلام می دارد.
نویسندگان، پژوهشگران و دانشجویان محترم می‌توانند مقالات خود را از طریق سایت مجله (hmrj.abadanums.ac.ir) بارگذاری و ارسال نمایند.
كلمات كليدی :فراخوانمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی آبادان