پنجشنبه 29 مهر 1400  
1400/6/19 جمعه

افیلیشن های استاندارد دانشگاه علوم پزشکی آبادان.

.
آدرس صحیح دانشگاه جهت درج در مقالات پژوهشی

عنوان صحیح دانشگاه و فرمت استاندارد آدرس دهی به شرح ذيل مي باشد.
خواهشمند است در مقالات بعدی از فرم صحیح آدرس استفاده نمایید.

دریافت فایل Word

دریافت فایل PDF
.
آرشیو
نسخه قابل چاپ